DĚTSKÁ REHABILITACE BARRANDOV

MUDr. Jarmila Haubnerová - Rehabilitační lékařka

MUDr. Jarmila Haubnerová je rehabilitační lékařka s praxí 35 let a atestací v oboru interního lékařství a rehabilitace. Po promoci na UJEP v Brně pracovala na interním oddělení Nemocnice Louny, od roku 1992 jako vedoucí lékař rehabilitačního oddělení na poliklinice Modřany, na částečný úvazek na poliklinice Vysočany a Canadien medical Care. Posledních dvanáct let má vlastní soukromou ordinaci rehabilitačního lékařství na poliklinice Barrandov. Průběžně se vzdělává v oblasti myoskeletální medicíny, absolvovala řadu kurzů a vzdělávacích seminářů (prof. MUDr. Vladimíra Jandy, prof. MUDr. Václava Vojty, prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. i prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D, jejichž metody používá ve své praxi). Patnáct let měla možnost navštěvovat v ambulanci pana prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc., zakladatele myoskeletální mediciny v České republice. Žije v Praze, je vdaná, s manželem má 2 dcery a syna.

MUDr. Anna Gojdová - Rehabilitační lékařka

MUDr. Anna Gojdová absolvovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a poté nastoupila na interní oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pracovala do roku 2013. Současně s rodičovskou dovolenou od roku 2015 stážovala a od roku 2018 dosud pracuje na dětské rehabilitační ambulanci na poliklinice Barrandov na Praze 5. Má ukončený Základní interní kmen a připravuje se k atestaci v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.
Absolvovala řadu odborných kurzů: Manuální a myoskeletální medicína, kurz Diagnostika a terapie hybných poruch u dětí dle Vojty, kurz Rehabilitace v pediatrii a kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace pro lékaře u Prof. Paed Dr. Pavla Koláře, Ph.D na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství v Motole. Své vzdělání stále doplňuje na odborných konferencích a kurzech, hlavně se zaměřením na problematiku dětské rehabilitace. 

MUDr. Daniela Viklická - Rehabilitační lékařka

MUDr. Daniela Viklická po absolvování 1. lékařské fakulty UK v Praze v roce 1991 nastoupila jako lékařka na 1. Interní kliniku Thomayerovy nemocnice v Praze, od roku 1997 do roku 2003 pracovala jako rehabilitační lékařka na soukromé ambulanci rehabilitace a myoskeletální medicíny v Praze 4, od roku 2004 do konce roku 2012 v Medi-centru Skalka v Praze 10 a od roku 2013 pracuje jako rehabilitační lékařka na pracovišti Klinické rehabilitace v IKEM, kde od roku 2016 působí jako zástupce přednosty. Od roku 2014 současně pracuje v ambulanci rehabilitační medicíny MUDr. Jarmily Haubnerové. Absolvovala atestaci z interního lékařství a atestaci z rehabilitačního lékařství , kurzy manuální a manipulační medicíny a řadu dalších odborných kurzů v oblasti rehabilitace a akupunktury. Žije v Praze, je vdaná, s manželem má 2 dcery a syna. 

Mgr. Barbora Jiříčková - vedoucí fyzioterapeutka

Bára Jiříčková ukončila bakalářské studium fyzioterapie na 2. LF UK v Praze - Motole v roce 2003. O dva roky později získala titul magistry fyzioterapie na FTVS UK v Praze. Již na fakultě jí k práci s dětmi velmi inspiroval Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., a tak v roce 2005 nastoupila na Kliniku rehabilitace - dětskou část v Praze Motole pod jeho vedením. Zde získala cenné zkušenosti z klinických oborů (věnovala se rehabilitaci dětí zejména na interním oddělení nemocnice či na Transplantační jednotce kostní dřeně). V letech 2008-2014 pracovala jako fyzioterapeutka v ordinaci dětské neuroložky MUDr. Jany Molínové na Praze 1. Má za sebou celou řadu kurzů, například Reflexní lokomoce na podkladě vývojové kineziologie nebo Basic Bobath v pediatrické praxi v Ostravě. Po rodičovské dovolené se stala členkou týmu Dětské rehabilitace.

Jana Vadasová - fyzioterapeutka

Jana Vadasová pracuje v oboru dětské rehabilitace přes 35 let. Začínala v dětském rehabilitačním stacionáři na Praze 5, působila   18 let v Centru dětské rehabilitace v Horáčkově ulici v Praze 4, pracovala i na soukromé rehabilitační klinice. Během své praxe měla možnost získat zkušenosti s dětmi všech věkových kategorií a různých diagnóz, včetně těch závažnějších. Setkala se s dětmi s různými vrozenými vadami, měla v terapii děti s ortopedickými problémy (skoliózy i třeba vady nohou) nebo děti neurologických diagnóz, včetně dětí s dětskou mozkovou obrnou. Základem její práce je vývojová kineziologie a Vojtova metoda, ale využívá i další techniky a rehabilitační postupy. Stále se vzdělává a zajímá se o nové poznatky v oboru, které konzultuje s mladšími kolegyněmi. Velký důraz klade na individuální přístup k problematice každého jedince.

PhDr. Zuzana Mindoková - fyzioterapeutka

PhDr. Zuzana Mindoková je fyzioterapeutka která, vystudovala obor diplomovaný fyzioterapeut na SZŠ 5.května. Studovala na FTVS UK kde vystudovala magisterský obor, kde se zabývala zdravotně postiženými. Poté absolvovala rigorózní studium v oblasti fyzioterapie. Celý život se věnuje zdravotně postiženým dětem, zajímá se i o hiporehabilitaci. Pracovala ve Všeobecné fakultní nemocnici v ambulantních i lůžkových zařízeních, kde se zabývala dětmi i dospělými. Věnuje se i sportovcům a rekondicím v soukromém zařízení. Má zasebou celou řadu kurzů v oblasti vývojové kineziologie, fyzioterapie dětí i dospělých. Od ledna roku 2021 je členkou týmu Dětské Rehabilitace.

Bc. Kateřina Bartůňková Dis. - fyzioterapeutka

Bc. Kateřina Bartůňková ukončila bakalářské studium fyzioterapie v roce 2010 na FTVS UK. Během studia získala cenné zkušenosti na mnoha pracovištích, např. Rehabilitační klinika ÚVN, CLPA Vysočany. Po studiu nastoupila na pozici fyzioterapeutky na soukromou ortopedickou kliniku Orthotes s.r.o., kde se věnovala práci s dospělými pacienty. Vždy ji to táhlo k práci s dětmi a tak během mateřské dovolené začala pracovat jako lektorka skupinových cvičení v Pohybu dětem, kde vede již 10 let cvičení pro děti od 3 měsíců. Své vzdělání stále doplňuje na odborných konferencích a kurzech. V současné době je v probíhajícím kurzu Vojtovy reflexní lokomoce. Věnuje se také podiatrické problematice dětských nohou a pracuje s individuálními stélkami.

Zuzana Beranová - fyzioterapeutka

Zuzana Beranová pracuje v oboru rehabilitace více než 20 let. V roce 1992 ukončila dvouleté pomaturitní studium oboru rehabilitační pracovník na SZŠ Alšovo nábřeží. Po té pracovala na chirurgickém oddělení FTN. Po mateřské dovolené nastoupila na ambulanci rehabilitačního oddělení v poliklinice Modřany, kde působila až do začátku roku 2019. V roce 2019 přestoupila na ambulantní rehabilitaci v Teamprevent Santé a od roku 2020 pracuje i v týmu dětské rehabilitace MUDr. Haubnerové.
Během svého pracovního života si neustále doplňovala vzdělání. Absolvovala řadu větších (Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy, ACT, SM systém, senzomotorika) i menších (Komplexní terapie ramene, Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů) kurzů. V roce 2012 atestovala v oboru Aplikovaná fyzioterapie. Za významné považuje absolvování kurzů Kraniosakrální terapie, Viscerální manipulace a Neurovývojová stimulace, které jí rozšířily možnosti řešení mnoha problémů, ať už jde o potíže s pohybovým aparátem, trávicí soustavou nebo o potíže v rámci psychomotorického vývoje dětí. V rámci své praxe používá a kombinuje všechny výše zmíněné techniky tak, aby přínos pro pacienta byl co nejlepší.

Mgr. et Bc. Petra Švarcová - fyzioterapeutka

Mgr. et Bc. Petra Švarcová je fyzioterapeutka s více než dvacetiletou praxí. Dvouleté pomaturitní studium oboru rehabilitační pracovník na   SZŠ Alšovo nábřeží ukončila v roce 1991. Pracovala na dětské neurorehabilitaci na Praze 4, kde absolvovala výcvik v reflexní lokomoci podle MUDr. Václava Vojty. V roce 1999 ukončila magisterské studium FTVS UK se zaměřením na terapii funkčních poruch pohybového systému (pod vedením Doc. MUDr. Františka Véleho, CSc., prof. MUDr. Václava Vojty, DrSc., prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc. a prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.). Po ukončení studia FTVS pracovala na Neurologické klinice IPVZ ve FN Praha 4 - Krč, v Domově pro seniory Sue Ryder, na oddělení Klinické rehabilitace IKEM, na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. Lékařské fakulty FNM, působila také v několika privátních ambulantních rehabilitačních zařízeních (Santé s.r.o, O. G. Group Medical Centre, Rehamed Praha). Od května 2016 je členkou týmu fyzioterapeutů Dětské rehabilitace, věnuje se terapii dětských i dospělých pacientů.

Vytvořte si webové stránky zdarma!